Nota legal

AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l'ús de la present pàgina web. L'accés i / o ús del lloc web WWW.SILOMSPA.COM atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari. Tot usuari ha de llegir atentament els termes d'ús abans d'accedir o utilitzar el nostre WEBSITE, el seu accés o ús suposa l'acceptació plena de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present avís legal. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que ha llegit i accepta aquestes condicions.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que el Responsable del tractament de les dades facilitades és Silom Massatges i Spa, SLU , amb CIF B64725666 i domicili al C/ València, 304 Baixos, CP 08009 de Barcelona.

Les dades facilitades seran utilitzades per dur a terme la prestació, gestió i facturació dels nostres serveis. Amb el vostre consentiment, les dades facilitades podran ser utilitzades per remetre-li prospecció comercial del vostre interès sobre els nostres productes o serveis a través de correu electrònic, WhatsApp o SMS. El consentiment per al tractament de les vostres dades per a aquesta finalitat és diferent del consentiment atorgat per a la finalitat principal, per la qual cosa vostè pot no acceptar-la.

La base legal per al tractament de les dades facilitades és la signatura d’aquest document. Si actua com a representant legal d'un menor d'edat, la base legal per al tractament de les dades del seu representat és també el seu consentiment.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, portabilitat, i a no ser objecte de decisions automatitzades individualitzades que la normativa us confereix tant sobre les vostres dades com respecte les dades del vostre representant mitjançant un escrit dirigit a l'adreça de correu electrònic direccion@silomspa.com, acompanyant aquesta sol·licitud d'una còpia dels vostres DNI o altres documents identificatius.

Les dades facilitades es conservaran mentre vostè o qualsevol interessat no ens sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, durant els terminis de temps mínims establerts a la normativa legal vigent. Les dades facilitades seran comunicades a tercers subcontractats per a la prestació de serveis de gestió administrativa, informàtica, de hosting, màrqueting, comptable o fiscal. Tots els nostres proveïdors disposen de contractes de confidencialitat signats.

Davant de qualsevol fet que considereu com una infracció de la normativa vigent en protecció de dades, podeu formular denúncia per escrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD).

RESPONSABILITAT PER LINKS

Aquest website pot contenir enllaços (links) per a pàgines web operades per tercers. Aquests vincles es faciliten només com a referència. SILOM SPA no té control sobre aquests llocs web i no es responsabilitza del contingut dels mateixos. Un cop connectat a una altra pàgina web, l'usuari estarà subjecte a la política de privacitat de la pàgina en la qual es trobi, eximint a SILOM SPA de tota responsabilitat.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

SILOM SPA, o, per compte d'aquesta, un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició d'audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del WEBSITE. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari al WEBSITE.

Les cookies utilitzades per SILOM SPA o el tercer que actuï en nom seu, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l'usuari.

Quan l'usuari permeti la seva recepció, podrà conèixer el servidor que utilitza les cookies, per la qual cosa haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que el servidor d'SILOM SPA, o del tercer que actuï en nom seu, reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur. Consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el WEBSITE, no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per SILOM SPA, o el tercer que actuï en nom seu.

De la mateixa manera, els servidors web de SILOM SPA detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

COPYRIGHT

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixen el WEBSITE i difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, són titularitat exclusiva de SILOM SPA o ostenta els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers.

En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 / CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades, són, així mateix d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp .

SILOM SPA no concedeix llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu WEBSITE, llevat d'acord exprés amb tercers.

Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts del WEBSITE amb l'únic fi de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de còpies de seguretat o a la seva impressió sobre paper per a ús privat.

Al marge de l'anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut del WEBSITE o d'algun dels seus elements, de manera directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial adreçat al públic o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara citant la font, sempre que no es compti amb l'autorització expressa i per escrit de SILOM SPA i, si escau de tercers col·laboradors. L'incompliment d'allò anterior facultarà SILOM SPA per interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides

La presentació d'una pàgina del WEBSITE en el marc d'una altra pàgina web que no pertanyi a SILOM SPA, mitjançant la tècnica denominada "framing" tret que compti amb l'exprés consentiment per escrit de SILOM SPA.

La inserció d'una imatge difosa al WEBSITE en una pàgina o base de dades, no pertanyent a SILOM SPA, mitjançant la tècnica denominada "in line linking" si això no compta amb l'expressa autorització de SILOM SPA.

L'extracció i ús d'elements del WEBSITE que causin o no un perjudici qualsevol a SILOM SPA, d'acord amb les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d'Incorporació al Dret Espanyol de la Directiva 96/9 / CE sobre la protecció jurídica de les bases de dades.

SILOM SPA haurà d'autoritzar expressament l'establiment d'enllaços d'hipertext (hipervincles) en una altra website dirigits al homepage d'aquest WEBSITE oa qualsevol altra pàgina interna d'aquest, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa i sota les adreces electròniques pròpies d'aquest.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a SILOM SPA o, si escau, a tercers col·laboradors.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips, símbols, marques mixtes, figuratives o nominatives que apareixen en aquest WEBSITE pertanyen a SILOM SPA o disposa, prèvia autorització, del dret d'ús sobre les mateixes i es troben protegits per la legislació vigent referent a això.

INFORMACIÓ GENERAL

SILOM SPA té un establiment permanent a Espanya a la ciutat de Barcelona, ​​al Carrer València, 304. A efectes informatius l'usuari pot contactar amb SILOM SPA a través de l'adreça electrónica isilom@silomspa.com

SILOM SPA consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 40153, Foli 0116, Secció GENERAL, Fulla 362.111.